Pages

Friday, August 20, 2010

THE iNSEKYURANG PAKANGKANG NA NEiGHBORHOOD OF MiNE ..

ANO KUNG NAG-iiSA LANG SA PLANET EARTH ANG iSYTAL NG PAGKAKATABAS NG BUHOK KO ? ANO KUNG iBANG PAMAMARAAN ANG GiNAGAMiT KO SA PANANAMiT ? ANO KUNG LUMALABAS AKO NG BAHAY NG WALANG SUKLAY SUKLAY AT MUKANG NAKiPAGSABONG SA SAMPUNG AGiLA ? MAAPEKTUHAN KA BA NUN ? iKAW BA ANG PAGTATAWANAN ? iKAW BA ANG MAGMUMUKHANG BAHUiN ? iKAW BA ANG PAGBUBULUNGAN DAHiL KAKAiBA KA ? KAPAG TiNOTOPAK NGA NAMAN ANG MGA BABAENG PAKANGKANG SA KANTO. KAPAG NAKAKiTA NG MAS KAKAiBA KESA SA PAGiGiNG HiNDi NiLA KAHALi-HALiNA SA MATA. iPANGANGALANDAKAN PA LALO ANG KAKULANGAN NiLA SA UTAK AT SA PAG-iNTiNDi NG MGA NAKAPALiGiD SA KANiLANG Di MAiKAKAiLANG MAS MAY SiLBi SA LiPUNAN. AT MAS MAY AMOY NA PANGTAO AT HiNDi PANGHAYAK. KUNG HiNDi NA MABENTA YANG PiNAGKAKAKiTAAN MONG TiLAPYANG BiLASA.

WAG KA NG SUMiGAW PA ?

LAPiT KA LANG SA AKiN.

Di KiTA GUGULPUHiN.

PAPALUNUKiN PA KiTA NG iSANG LiBO.
iSA SA NGUSO MO.
iSA SA PUKE MONG MAS DUROG PA SA GiNiLiNG NA BABOY.


HiNDi AKO YUNG KLASE NG TAONG MAHiLiG SA AWAY O SA ANUMANG Di KAAYA-AYA PARA PAGAKSAYAHAN NG LAWAY. Di AKO NANGHiHiYA AT HiNDi RiN NANAPAK NG WALANG PiNAGKAKANGiTNGiTNGiTANG DAHiLAN. ANG SA AKiN LANG NAMAN WAG MO AKONG GALAWiN KUNG HiNDi NAMAN KiTA iNA-ANO AT LALONG LALO NA WAG MONG TATAPAKAN ANG EGO KO KUNG Ni TENGA MO Di KO NAMAN HiNAHAWAKAN. EDUKADO AKONG TAO. Di KO SASAYANGiN ANG MAHiGiT SAMPUNG TAONG iPiNASOK KO SA PAARALAN PARA LANG MAKiPAGLARO NG TANGA TANGAHAN AT PABABABAAN NG MORALiDAD GAME SA MGA KATULAD MONG ALAM KO NAMANG Di KAUTAKAN AT HiNDi KASAYAHAN ANG PAGKAKALUWA SA MUNDONG iBABAW. KUNG MAY ORAS LANG AKO GUSTO SANA KiTANG TURUAN NG MGA BASiCS NG PAGGALANG SA KAPWA AT PAGRESPETO SA KUNG ANO SiLA AT HiNDi SiLA LABAS SA PAGKAKAALAM MONG YUN LANG. KASO KAHiT MAY BUUNG iSANG ARAW PA AKONG WALANG GAGAWiN WAG NA LANG PALA ? WALA KA RiN NAMANG MAGiGiNG PAGBABAGO PAGKATAPUS -- SiGURADO YUN.HiNDi AKO NAiiNiS SAYU O NAGAGLiT. ANG TOTOO NAAWA NGA AKO SAYU E ? SA GANYANAG PARAAN KA BA PiNALAKi NG MGA MAGULAN MO ? AT SA GANYANG PARAAN MO RiN BA PAPALAKiHiN ANG MAGiGiNG ANAK MO SA HiNAHARAP ? NAAWA AKO SAYU. NAAWA AKO SA KANiLA.HANGGAT MAARi SANA MAGBAGO KA PA. DAHiL BUKOD SA NiLULUNOD MO LANG ANG SARiLi MO SA KAMANGMANGAN AT PAGTATAKiP KAPiNTASAN, UNTi UNTi MO RiNG PiNiPiNTAHAN NG KULAY PUTiK ANG LARAWAN NG SARiLi MO SA MGA TAONG NAKAPALiGiD SAYO.


SANA MAGBAGO KA PA. SANA.


- ADiOS.

2 comments:

  1. ahehe . hayblad ako ng mga panahong iyan ee kaya ganyan ? haha

    ReplyDelete